දේශීය

නව විදුලිබල පනතට කථානායක අත්සන් කරයි

පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගියදා සම්මත කළ නව විදුලිබල පනත කථානායක මහින්ද යා​පා අබේවර්ධන මහතා විසි​න් අනුමත කළා.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පවසන්නේ, සම්මත වූ නව විදුලි බල පනත​ කතානායකවරයා විසි​න් ඊයේ (27) අත්ස​න් කළ බවයි.

ඒ අනුව නව විදුලිබල පනත මෙම මස 27 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මකයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button