දේශීය

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

කොටුව සහ කොම්පඤ්ඤ වීදිය දුම්රිය ස්ථාන අතරදී දුම්රිය පීලිපැනීමක් සිදුව ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

ඒ හේතුවෙන් මුහුදුබඩ මාර්ගයේ ගමනාගමනය අඩාල වී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button