දේශීය

අධිවේගයේ වැලිපැන්න පිවිසුම ජලයෙන් යට වේ

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමේ ඉදිරිපස මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යට වී ඇති බ​ව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

එම අධිකාරිය පවසන්නේ, නොකඩවා ඇද හැලෙන වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙලෙස මාර්ගය ජලයෙන් යටවී ඇති බවයි.

ඒ හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයට කුඩා වාහන ඇතුළු කිරීමට නොහැකි අතර ලොරි පමණක් දිය මතින් ගමන් කළ හැකි බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසන්නේ.

එමෙන්​ම ගාල්ල සහ කොළඹ දිසාවේ සිට අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා වාහන ද වැලිපැන්න හුවමාරුවෙන් පිටවීමටද නොහැකි බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button