ව්‍යාපාරික

SLIIT මගි​න් න​ව ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා

සිසුන්ට සිය අධ්‍යාපනික නිම් වළලු පුළුල් කර ගැනීමට, කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ වෘත්තීය සුදුසුකම් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දෙමින්, SLIIT විසින් ශාස්ත්‍රපති උපාධි (Master of Science – MSc) පාඨමාලා වැඩසටහන් හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එම උපාධි පාඨමාලා මගින් නව අවස්ථා ඇති කිරීම සඳහා කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළ පාඨමාලා සමගින් වෘත්තිකයන් සවිබල ගන්වනු ඇති. 

ඒ අනුව SLIIT විසින් තොරතුරු තාක්‍ෂණය (Information Technology), තොරතුරු කළමනාකරණය (Information Management), තොරතුරු පද්ධති (Information Systems), සයිබර් ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ විශේෂිත වූ තොරතුරු තාක්‍ෂණය (Information Technology Specialising in Cyber Security) සහ ව්‍යවසාය යෙදුම් සංවර්ධනය පිළිබඳ විශේෂිත වූ තොරතුරු තාක්‍ෂණය (Information Technology Specialising in Enterprise Applications Development) වැනි විෂය ක්ෂේත්‍රයන් ඇතුළත් විවිධ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාවන් පවත්වනු ලබනවා.

SLIIT උපාධි අධ්‍යයන පීඨය යටතේ සැලසුම් කර ඇති සියලුම උපාධි පාඨමාලා ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත කළා.

SLIIT පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ (Association of Commonwealth Universities – ACU) සහ ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ (International Association of Universities – IAU) සාමාජිකයෙක්ද වනවා.

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ සහ ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ සාමාජිකත්වය මත පදනම් වෙමින්, SLIIT විසින් ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත්, අධ්‍යයන මට්ටමෙන් උසස් ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා ජාත්‍යන්තර හොඳම භාවිතයන් සමගින් පෙළගස්වා තිබෙනවා.

 එමෙන්ම එම පාඨමාලා සිසුන්ට තරගකාරීත්වයක් ඇති කරමින්, ඔවුන්ගේ අදාළ ක්ෂේත්‍රවල සාර්ථකත්වය සඳහා මනාව ස්ථානගත කර තිබෙනවා.

තොරතුරු තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි (MSc in Information Technology) පාඨමාලාව මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව (Software Engineering), පරිගණක ජාලකරණය (Computer Networks), විද්‍යුත් ව්‍යාපාර තාක්ෂණය (e-business Technologies), දත්ත සමූහ කළමනාකරණය (Database Management) සහ ව්‍යාපාර තොරතුරු පද්ධති (Business Information Systems) යන විෂයන් හරහා උසස් මට්ටමේ දැනුම සහ කුසලතාවයන් ලබා දෙනු ලබනවා.

 මෙය තොරතුරු කේන්ද්‍ර කරගත් ආර්ථිකයේ සහ රාජ්‍ය ආයතනවල භූමිකාවන් සඳහා සිසුන් සූදානම් කරමින් වර්තමාන සහ අනාගත තොරතුරු තාක්ෂණ වර්ධනයන් සමගින් කටයුතු කිරීම සඳහා සිසුන් සුදානම් කරනු ඇති. 

 තොරතුරු තාක්ෂණ, පරිගණක විද්‍යාව සහ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු උපාධිධාරීන් සඳහා සකස් කර ඇති මෙම පාඨමාලා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා තාක්‍ෂණය භාවිතයට ගනු ලබන අනාගත ප්‍රවීණ ඩිජිටල් ව්‍යාපාරික නායකයින්ගේ වර්ධනය පෝෂණය කරනු ලබනවා.

SLIIT හි තොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව (MSc in Information Management) හරහා සිසුන් තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ව්‍යාපාරික උපාය මාර්ග ඒකාබද්ධ කිරීමේ දක්ෂතාවයන්ගෙන් පරිපූර්ණ කරනු ලබනවා.

 එම පාඨමාලාව තුළින් තොරතුරු තාක්ෂණ උපාය මාර්ගික සැලසුම්කරණය (IT strategic planning), තොරතුරු සාක්ෂරතාවය (information literacy) සහ ආයතන තුළ සුරක්ෂිතව තොරතුරු කළමනාකරණය සඳහා මෙවලම්/තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම (applying tools/technologies) ආදී විෂය කරනු පිළිබඳ විශේෂඥතාව වැඩිදියුණු කරනු ඇති.

 මෙම උපාධි පාඨමාලාව උපායමාර්ගිකව තීරණ ගැනීමට සහ තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය සඳහා නවීන තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් තාර්කික බුද්ධිය වැඩි දියුණු කරනු ලබනවා.

මේ හරහා තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිධාරීන් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා සුසුදු අයුරින් තොරතුරු කළමනාකරණ කිරීමේ ක්‍රම සහ තාක්ෂණයන් ඇගයීමට, තෝරා ගැනීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැනුම ලබා දෙමින් අනාගත ඩිජිටල් ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය සඳහා පුද්ගලයින් සූදානම් කරනු ලබනවා.  

තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව (MSc in Information Systems) ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය (project management), නැගී එන තාක්ෂණයන් (emerging technologies) සහ තොරතුරු තාක්ෂණ පාලනය (IT governance) වැනි ප්‍රධානතම තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධව සිසුන්ගේ අවධානය යොමු කරවනවා.

 එමෙන්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහ තොරතුරු පද්ධති හරහා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාවන්ගෙන් සිසුන් බලගන්වනු ලබන අත​ර මෙම උපාධි පාඨමාලාව හරහා ගැටළු විසඳීම, සහයෝගීතාවය සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳව හැකියාවන් ද වර්ධනය කරනු ලබනවා.

මේ හරහා උපාධිධාරීන්ට කළමනාකරණ උපදේශක (management consultant), පද්ධති විශ්ලේෂක (systems analyst)/නිර්මාණකරු (designer), තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් කළමනාකරු , (IT infrastructure manager), ව්‍යාපාර විශ්ලේෂක (business analyst), දත්ත සැලසුම්කරු (data architect), IS ප්‍රධාන විගණක (IS Lead Auditor), ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරි (Chief Information Officer), ප්‍රධාන බුද්ධි නිලධාරි (Chief Knowledge Officer), ප්‍රධාන පුද්ගලික නිලධාරි (Chief Privacy Officer), සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (Project Manager) වැනි වෘත්තීය භූමිකාවන් තුළ සේවය කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇති. 

සයිබර් ආරක්‍ෂාව හා විශේෂඥ තොරතුරු තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව ((MSc in Information Technology specialising in Cyber Security) සයිබර් තර්ජන සම්බන්ධයෙන් පවතින ගෝලීය ගැටලු සඳහා විසඳුම් සෙවීම අරමුණු කර ගනිමින් නිර්මාණය කර ඇති අත​ර අන්තර්ජාල සේවා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන සබඳතා සඳහා ආරක්‍ෂිත ඩිජිටල් ආර්ථිකයක අවශ්‍යතාවය තීව්‍ර කර තිබෙනවා.

සයිබර් ප්‍රහාරවල ඉහළයාම, මෙම ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයින් සඳහා පවතින ඉල්ලුම වැඩි කර ඇත. ආරක්ෂිත පරිගණක යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට, සයිබර් තර්ජන කළමනාකරණය කිරීමට සහ බෙදා හරින ලද ජාලයක් තුළ දත්ත ප්‍රවේශය හැසිරවීම සඳහා උපාධිධාරීන් සතුව සුවිශේෂී හැකියාවන් පවතී.

ව්‍යවසාය යෙදුම් සංවර්ධනය හා විශේෂීකරණය වූ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව (MSc in Information Technology specialising in Enterprise Applications Development) තුළින් මෘදුකාංග සැලසුම් නිර්මාණ ශිල්පීන් බිහිකිරීම අරමුණු කර තිබෙන​වා.

එය මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන්ට සහ සංවර්ධකයින්ට මහා පරිමාණ මෘදුකාංග ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය දක්ෂතාවයන් ලබා දෙනු ඇති.

 මෙම පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව හරහා මෘදුකාංග ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තිකයන්ගේ වෘත්තීය දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දෙනු ලබනවා.

SLIIT හි ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික භාවිතාවන් අතර මනා සමබරතාවයක් පවත්වාගෙන යමින් පුළුල් වූ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරනු ලබන​වා.

SLIIT ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන අතර ඒ හරහා සිසුන්ට සැබෑ ලෝකයේ කුසලතා සහ තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය ලබා ගැනීමට අවකාශය සලසා දෙනු අත​ර SLIIT ලෝක මට්ටමේ පර්යේෂණ මත පදනම් වූ අධ්‍යයන සංස්කෘතියකින් සහ සිසුන් සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වූ ඉගෙනුම් පරිසරයකින් ද සමන්විතයි. 

SLIIT හි ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා මගින් සිසුන්ට සිය වෘත්තීය ක්‍ෂේත්‍රයේ වර්තමාන අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට සහ අනාගතයේ සාර්ථක වෘත්තීය ජීවිතයක් ගෙන යාමට අවශ්‍ය කරන අසමසම වූ පශ්චාත් උපාධි අත්දැකීමක් ලබා දෙනු ලබනවා.

මීට අමතරව SLIIT සිය උපාධි අධ්‍යයන පාඨමාලා මගින් මුල් අවධියේ පර්යේෂණ වැඩිදියුණු කිරීමට සහ නව දැනුම සොයා ගැනීමට කැපවී ක්‍රියා කරනු ලබන​වා.

වර්තමාන කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ පවතින අභියෝග සඳහා සාර්ථක විසඳුම් ලබා දීමේ අරමුණ  ඇතිව ප්‍රධානතම ක්ෂේත්‍ර වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා SLIIT අවධානය යොමු කර තිබෙනවා.

මෙම විසඳුම් නැගී එන නව තාක්ෂණයන් දක්වා වෙනසකට ලක් කිරීමේ හැකියාවන්ගෙන් යුක්තයි.

 මේ අනුව SLIIT පර්යේෂණවල ආරම්භය සඳහා පමණක් සීමා නොවී, පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල වාණිජකරණය, ආරම්භක වර්ධනය සහ අදාළ කර්මාන්ත සමග සහයෝගිතාවයන් පවත්වාගැනීම ඉලක්ක කර ගනිමින් ඉන් ඔබ්බට ද ව්‍යාප්ත වනු ඇති.

 මෙම සහයෝගිතාවයන් හරහා SLIIT ආයතනය ගෝලීයව සිය අනාගත ගමන් මග පුළුල් කර ගනිමින් ඉහළ ජාතික වටිනාකමකින් යුත් කර්මාන්ත කේන්ද්‍ර කරගත් පර්යේෂණ සිදු කරනු ලබනවා.

SLIIT හි සියලුම ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා හරහා සිසුන්ට සිය උපරිම දක්ෂතාවයන් වෙත ළඟා වීමට අවශ්‍ය මග පෙන්වීම ලබා දීමට නිරතුරුව උත්සුක වනවා.

 ඒ තුළින් සිසුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාම ඉගෙනීමට සහ වර්ධනය වීමට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇති.

මෙම පාඨමාලා පිළිබඳව විමසීම් සහ වැඩි විස්තර www.sliit.lk වෙබ් අඩවිය හෝ  +94(0)11 754 4801 දුරකථන අංකය මගින් සහ info@sliit.lk විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යොමු කිරීමෙන්ද ලබා ගත හැකි​යි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button