දේශීය

අද රන් මිල

වෙළඳපොළේ අද (27) රන් අවුන්සයක මිල රුපියල් 703,266ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1ක මිල රුපියල් 24,810ක් ලෙස සටහ​න් වුණා.

එමෙන්ම, කැරට් 24 රන් පවුමක මිල දැක්වුණේ රුපියල් 198,500ක් ලෙසයි.

කැරට් 22 පවුමක් රුපියල් 181,950ක් වන අතර, කැරට් 21 පවුමක මිල රුපියල් 173,700ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button