දේශීය

දූෂිතයන්ගේ ලැයිස්​තු නීතිපතිට ස​හ අල්ලස් කොමිසමට

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) සහ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝපා කමිටුව) රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචා සහ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන නිර්දේශ එම කාරක සභාවල තීරණ පරිදි නීතිපතිවරයාට සහ  අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට යොමු කිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට  කෝපා කමිටුවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ අනුකාරක සභාවේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා.

එමෙන්​ම ඒ සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීම සඳහා එම ආයතනවලට නිශ්චිත කාල රාමුවක් හඳුන්වා දිය යුතු බවද එම අනුකාරක සභාව පෙන්වා දෙනවා.

කාරක සභා නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා මැලේසියාව ඉන්දියාව වැනි රටවල විශේෂිත යාන්ත්‍රණයක් හෝ වෙනම ආයතන පවතින බවත් මෙරටේද එවැනි යාන්ත්‍රණයක් ඇති කළ යුතු බවත් අනුකාරක සභාව සඳහන් කළා.

ඉහත කාරක සභා දෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රමාද වීම සහ ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීමට සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීම සඳහා නිසි යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමට ඉදිරිපත් කෙරුණු නිර්දේශ සහිත වාර්තාව පිළිබඳවද මෙම කමිටුවේදී දීර්ඝව සාකච්ඡා කෙරුණා.

මෙම අනුකාරක සභාවේ අවසන් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට කඩිනමින් ඉදිරිපත් කිරීමටද මෙහිදී තීරණය කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව දෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම විමර්ශනය සඳහා පත්කර ඇති අනුකාරක සභාව එහි සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය 18 වැනිදා රැස්වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button