දේශීය

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

මේ වසරේ ජුනි මාසය වනවිට සූර්ය බලශක්තියෙන් මෙගාවොට් 1000ක් මෙරට ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට හැකි වූ බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ වහළ මත සවි කළ සූර්ය පැනල සහ භූමිය මත සවිකළ සූර්ය පැනල හරහායි.

වහ​ළ මත සවි කළ සූර්ය පැනල හරහා වාර්ෂිකව අලුතින් මෙගා වොට් 150ක් මෙරට ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබුණා.

ඉන් මෙගාවොට් 132ක විදුලිය ධාරිතාවක් මේ වසරේ පළමු මාස 5 තුළ දී පමණක් ජනනය කර ඇතැයි x පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා සඳහන් කළා.

2011 වසරේ සිට රැස්කළ දත්ත මත පදනම්ව අමාත්‍යවරයා මෙම පණිවුඩය නිකුත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button