දේශීය

පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්වයක්

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණා.

කෙසේවෙතත් විවාදය අතරතුර ඇති වුණු උණුසුම් තත්වයක් හේතුවෙන් සභාවේ කටයුතු විනාඩි 5ක කල් තැබීමට කතානායකවරයා තීරණය කළා.

විපක්ෂනායකවරයා ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමත් සමග මෙම උණුසුම් තත්ත්වය ඇතිවුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button