දේශීය

ජනාධිපතිවරණයේ කාලරාමුව ගැන කල්තැබීමේ  විවාදයක්

ජනාධිපතිවරණය නිසිකලට පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් හෙට (11) පාර්ලිමේන්තුවේදී කල්තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

අද පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එම තීරණය ගෙන තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button