රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය සුරේන් රාගවන්

  • දේශීය

    කලා උපාධිවල වෙනසක්

    විශ්වවිද්‍යාල, කලා උපාධි පාඨමාලා විෂයන් රැසක් රැකියා වෙළෙඳපොලට සරිලන පරිදි යාවත්කාලීන කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව…

    Read More »
Back to top button