මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

  • දේශීය

    IMF විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද

    ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයින් සහ මෙරට නියෝජිතයින් අතර එම අරමුදලේ යෝජනා පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් අද (11) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.…

    Read More »
Back to top button