ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය

  • දේශීය

    සමන්තා පවර් දිවයිනට

    ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතයේ (USAID) පරිපාලක, සමන්තා පවර් දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. දෙදින තුළ…

    Read More »
Back to top button