කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය

  • දේශීය

    උද්ධමනය ඉහළට

    කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව උද්ධමනය ඔක්තෝබර් මාසයේදී වැඩිවී ඇති බව ජන සංඛ්‍යාලේඛන දෙපර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. ඒ අනුව, 2023 වසරේ…

    Read More »
Back to top button