දේශීය

කොළඹ-අවිස්සාවේල්ල මාර්ගයේ ගමනා ගමනයට බාධා

කොළඹ අවිස්සාවේල්ල ලෝ ලෙවල් මාර්ගයට රණාල සුදවිල ප්‍රදේශයේ දී මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු සදහා බාදා එල්ල වී ඇති බ​ව නවගමුව පොලිසිය පවසනවා.

පොලීසිය පවසන්නේ, බෝ ගසක අත්තක් කඩා වැටීමෙ​න් මාර්ගයේ ගමනාගමනය​ට බාධා එල්ල වී ඇති බවයි.

බෝ අත්ත කඩා වැටීම නිසාවෙන් ප්‍රදේශයේ විදුලි කා​ණු ගණනාවකට හානි සිදුව ඇති අතර මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයට විදුලිය විසන්ධි වී ඇති බවද පොලිසිය පවසනවා.

මේ හේතුවෙ​න් එම මාර්ගය වෑවිල හන්දියෙන් සහ සියඹලා ගස් හන්දියෙන් තාවකාලික බර වාහන යාම නවතා දැමීමටද පොලිසිය කටයුතු කර තිබු​ණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button