වෛද්‍ය ඉන්දික වන්නිනායක

  • දේශීය

    ගම්පහ ලාදුරු අවදානමක්

    ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ලාදුරු රෝගීන් හදුනාගැනීමේ වැඩිවීමක් පවතින බැවින් ජනතාව සැලකිලිමත් විය යුතු බව දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සදහන් කර…

    Read More »
Back to top button