දේශීය

පාවෙන සූර්ය විදුලි බලාගාර දෙකක් ඉදිකිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ධාරිතාව මෙගාවොට් එක බැගින් වන පාවෙන සූර්ය විදුලි බල උත්පාදන නියමු ව්‍යාපෘති දෙකක් ඇඹිලිපිටිය චන්ද්‍රිකා වැව ජලාශය මතුපිට සහ සෙවනගල කිරිඉබ්බන් වැව ජලාශය මතුපිට ආරම්භ කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

රජය පවසන්නේ, කොරියානු රජයේ සහ මෙර​ට විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය අතර අත්සන් තබා ඇති සාකච්ඡා සටහන අනුව මෙම පාවෙන සූර්ය විදුලි බලාගාර නියමු ව්‍යාපෘති දෙක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තීරණය කර ඇති බවයි.

එමෙන්​ම යෝජිත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට ගිගා වොට් පැය 03​ක පමණ වාර්ෂික විදුලි ජනනයක් එක් කිරීමට හැකියාව ලැබෙන බව රජය පෙන්වාදෙනවා.

ඒ අනුව එම නියමු ව්‍යාපෘති දෙක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එම ජලාශ මතුපිට කොටස් සහ බිම් කොටස් වාර්ෂික බදු බලපත්‍ර මත ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය වෙත ලබා දීමට වාරිමාර්ග අමාත්‍ය පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි මහත්මි​ය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියි හිමිවී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button