දේශීය

සී . ඩීගේ සේවා දිගුව ගැසට් කෙරේ

පොලිස්පති සී ඩී වික්‍රමරත්න මහතාගේ සේවා දිගුවට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ මාර්තු මස 26 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මාස තුනක කාලයක් සඳහා මෙම සේවා දිගුව ක්‍රියාත්මක බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button