දේශීය

මාර්තු​ මාස​යේ සංචාරකයින්​ගේ පැමිණීම ඉහළ​ට

විදෙස් සංචාරකයන් 209,181 ක් පසුගිය මාර්තු මස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ, පසුගිය දෙසැම්බර් මස සිට අඛණ්ඩව මාස හතරක සංචාරකයන් ලක්‍ෂ දෙකකට අධික සංඛ්‍යා බැගින් මෙරටට පැමිණි බවයි.

මාර්තු මස 31 වැනිදා වන විට මෙම වසර තුළ මෙරටට විදේශ සංචාරකයන් 635,784 ක් පැමිණ ඇති බවද එම මණ්ඩලය පවසනවා.

එමෙන්​ම මාර්තු මාසය තුළ ඉන්දීය සංචාරකයන් 31,853 ක්, රුසියානු සංචාරකයන් 28,016 ක්, එක්සත් රාජධානියෙන් 21,540 ක් සහ ජර්මනියෙන් 18,324 ක් ලෙස වැඩි සංචාරකයන් මෙරටට පැමිණ ඇති බවද ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button