හමාස් සටන්කරුවන් විසින් පසුගිය ඔක්තෝබර් 07 වනදා ගාසා තීරය ආසන්නයේ පිහිටි ඊශ්‍රායල ගම්මාන වලට පැන 230 දෙනෙක් පමණ පැහැරගැනීමට කටයුතු කර තිබුණා.

Back to top button