ස්ථාන දෙකක

  • දේශීය

    ස්ථාන දෙකක මළ සිරුරු දෙකක්

    මියගිය පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුගේ සිරුරු දෙකක් ප්‍රදේශයේ ස්ථාන දෙකකදී  සොයාගත් බව අනුරාධපුර හා හිදෝගම පොලිසිය පවසනවා. අනුරාධපුර නුවරවැව,වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය අසළ තිබි…

    Read More »
Back to top button