භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාවකට හූති කැරලිකරුවන් එල්ල කළ මිසයිල ප්‍රහාරය

Back to top button