තල් රා

  • දේශීය

    තල් රා එතරට

    තල් රා එංගලන්තයේ ජනප්‍රිය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්භ කළ බව තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය ක්‍රිෂාන්ත පතිරාජ පවසනවා. මීට අමතරව…

    Read More »
Back to top button