ගම්පහ කටුගස්තර

  • දේශීය

    ගම්පහ වෙඩිතැබීමක්

    ගම්පහ කටුගස්තර ප්‍රදේශයේ සිදුකළ වෙඩිතැබීමකින් පුද්ගලයෙකු මියගොස් තිබෙනවා. අද (08) පස්වරු 4ට පමණ නාඳුනන පුද්ගලයෙකු විසින් මෙම වෙඩිතැබීම සිදුකර ඇති…

    Read More »
Back to top button