ඔටා​වා සය පුද්ගල ඝාතන​යේ අවසන් කටයුතු ගැන දැනුම්දීමක්

Back to top button