අසාද් සාලි

  • දේශීය

    අසාද් සාලි නිදහස්

    මාධ්‍ය හමුවකදී ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් කළ බවට චෝදනා එල්ලවී සිටි  බස්නාහිර පළාතේ හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා එම චෝදනාවලින් නිදොස් කොට…

    Read More »
Back to top button