දේශීය

වතු සේවක වැටුප් ඉහළ දැමීම ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ ඇගයීමට

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ වාර්ශි ජාත්‍යන්තර කම්කරු සමුළුවට සහභාගීවෙමින් සිටින කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Gilbert F. Houngbo සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

එහි​දී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසි​න් වතු කම්කරු වැටුප රුපියල් 1700 දක්වා 70% කින් ඉහළ දැමීම පිළිබඳ අගය කරනු ලැබුවා.

වතු කම්කරු වැටුප් ඉහළ දැමීමේ ක්‍රියාවලිය තුළදී ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ සමාජ සංවර්ධන මූලධර්මය පිළිපැදීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මනුෂ නානායක්කාර අමාත්‍යවරයාට සිය ප්‍රසාදය පිරිනැමුවා.

එහිදී අමාත්‍යවරයා ශ්‍රම වෙළදපොල ප්‍රමිතීන් සහ රැකියා තත්වයන් වැඩි දියුණු කිරීම සදහා දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතීන් සහ ඒ සදහා වන කැපවීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිළි කළා.

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය් C 188 වැනි ධීවර සම්මුතිය අපරානුමත කිරීම සදහා ගෙන ඇති පියවර සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා පැහැදිළි කළ අතර එය කඩිනමින් අපරානුමත කිරීමට කටයුතු කරන බවද සදහන් කළා.

C 155 දරණ වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ සෞඛ්‍ය සම්මුතිය, C 189 දරණ ගෘහ සේවක සම්මුතිය, C 190 දරණ සේවා ස්ථානයේ ප්‍රචන්ඩත්වය සහ හිරිහැර කිරීමට එරෙහි සම්මුතිය අපරානුමත කිරීම සදහා ගෙන ඇති පියවරද අමාත්‍යවරයා පැහැදිළි කරනු ලැබුවා.

රැකියාවක් අහිමිවීමේදී ප්‍රතිලාභ ලබාදීම, මාතෘ ප්‍රතිලාභ සහ සේවා ස්ථානයේදී සිදුවන අනතුරු සදහා රක්ෂණයක් ලබාදීම වැනි කරුණු ඇතුළත් කරමින් ආරම්භ කරන සමාජ ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදය පිළිබදව පැහැදිළි කළ අමාත්‍යවර​යා සමාජ ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදය ශක්තිමත් කිරීම සදහා සහාය ලබාදෙන ලෙසට ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

අමාත්‍යවරයා එහි​දී සදහන් කළේ, ජාතික කම්කරු වෙළදපොළ තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබදව සහ ශ්‍රම වෙළදපොළෙහි ප්‍රතිසාධන සහ උපායමාර්ග අධීක්ෂණය කිරීම සදහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අන්තර් අමාත්‍යාංශ ඉහළ පෙළේ කමිටුවක් පත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

මීට අමතරව සත්කාරක සහ සාත්තු සේවක පුහුණු කිරීම සදහා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය සහ ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණික සංවිධානය සමග එක්ව ගනු ලබන පියවර පිළිබදවත් අමාත්‍යවරයා පැහැදිළි ක​ළා.

මේ හරහා කාන්තා ශ්‍රම බලකායේ සහභාගීත්වය වැඩි කිරීම, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය, වෙනස්කොට සැලකීමේ භාවිතයන් ඉවත් කිරීම සදහ ලංකාවේ කාන්තාවන් සදහා යහපත් සේවා කොන්දේසි සහතික කිරීමත් තහවුරු කරන බව මනුෂ නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

ශ්‍රම වෙළදපොල ඉලක්ක කරගනිමින් ගෙන යන වැඩපිළිවෙල සදහා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ පූර්ණ සහාය ලබාදෙන බවටත් මෙහිදී, එම සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Gilbert F. Houngbo වැඩිදුරටත් සහතික වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button