දේශීය

උඳු මෙට්ට්‍රික් ටොන් 2000 ක් ආනයනයට අවසර

දේශීය අවශ්‍යතාව සඳහා උඳු මෙට්ට්‍රික් ටොන් 2000 ක් ආනයනය කිරීමට අද (02) කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික උඳු අවශ්‍යතාව මෙට්‍රික්ටොන් 20,000ක් පමණ වන නමුත්, එම නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළට ලැබෙන කාල සීමා හේතුවෙන් සෑම වසරකම අප්‍රේල් හා දෙසැම්බර් යන උත්සව මාසවලදී වෙළෙඳ පොළ තුළ උඳු හිඟයක් දක්නට ලැබෙනවා.

ඒ අනු​ව ඉදිරි උත්සව සමයේදී උඳු හිගය ඇති වීම වැළැක්වීම සහ මිල ඉහළ යාම පාලනය කිරීම සඳහා විශේෂ වෙළඳභාණ්ඩ පනත මගින් පනවා ඇති බදුවලට යටත්ව එම අවසරය හිමි වුණා.

එබැවින්, දැනට උඳු ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති තාවකාලික තහනම ඉවත් කර 2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළෙද භාණ්ඩ පනත මඟින් පනවා ඇති විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දට යටත්ව, රාජ්‍ය වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාව, ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය හා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය හරහා පමණක් දේශීය අවශ්‍යතාව අනුව උඳු ඇට මෙට්‍රික්ටොන් 2,000ක් ආනයනය කිරීම පිණිස කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button