දේශීය

ආර්ථික විනාශයට හේතු තේරීම් කාරක සභාවකින් සොයන්න – නාමල් රාජපක්ෂ

රට තුළ මතුවී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයට හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, හිටපු මුදල් ඇමතිවරුන් වන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලු පිරිසක් වගකිව යුතු බවට හා එම පිරිස මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කර ඇති බවට ප්‍රකාශිත සිද්ධිය ගැඹුරින් සොයා බැලිය හැක්කේ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් මගින් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ, කවදත් ඔවුන් අධිකරණයට ගරු කරන අතර මෙහිදී මූලික අයිතිවාසිකම්වලදී සලකා බලනු ලබන්නේ ලිඛිත පෙත්සම් හා ලිඛිත සාක්ෂි පමණක් බවත්,එහිදී සාක්ෂි කැඳවීමක් නොකරන බවයි.

මේ ආර්ථික අර්බුදය ගැන දීර්ඝ වශයෙන් හා ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරනවා නම් සුදුසුම තැන වන්නේ, පාර්ලිමේන්තුව බවත් මූල්‍ය බලතල නීති සම්පාදනය, නීති පැනවීම හා නීති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව වන අතර පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවකින් මේ ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව සොයා බැලීමට දැනටමත් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත්කර ඇති බවත් පවසන නාමල් රාජපක්ෂ මහතා එමගින් පුළුල් පරාසයක සිට සාක්ෂි කැඳවීමට හා හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට හැකි බවත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button