දේශීය

පෙබරවාරි​යේ අපනයන ආදායම ඉහළට

මෙම වසරේ පෙබරවාරි මාසය තුළදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 1,059 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ, එ​ය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 7.9% කින් ඉහළ ගොස් තිබෙන බවයි.

එමෙන්ම වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයන වියදම ද එම කාලයට සාපේක්ෂව ඩොලර් මිලියන 1,378 දක්වා 35% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

වෙළඳ ගිණුමේ හිඟය 2023 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී පැවති ඩොලර් මිලියන 39 ට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 319 ක් දක්වා පුලුල් වී ඇති බවද මහ බැංකු වාර්තාවල වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button