දේශීය

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය ධාවන සැලැස්මක්

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු උත්සවය සහ දීර්ඝ නිවාඩුව හේතුවෙන් විශේෂ දුම්රිය කිහිපියක් ධාවනයට එක් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව, අප්‍රේල් 4 වන දා සිට අප්‍රේල් 17 වන දා දක්වා මෙම විශේෂ දුම්රිය ධාවන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බව සඳහන්.

සාමාන්‍ය දුර ගමන් සේවා දුම්රියන්ට අමතරව පහත සඳහන් කර ඇති විශේෂ දුම්රිය ද ධාවනය කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button