දේශීය

මැතිවරණ ඇප මුදල් ගැන රජයෙන් තීරණයක්

මැතිවරණ සඳහා වන ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

රජය පවසන්නේ, ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ පනතේ, ජනාධිපතිවරණ,පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ සහ පළාත් සභා පනතේ විධිවිධාන පරිදි වත්මන් ආර්ථික පසුබිමට ගැල⁣පෙන පරිදි ඇප සංශෝධනය කළ යුතු බව හඳුනාගෙන ඇති බවයි.

ඒ අනුව, පහත පරිදි අදාළ ඇප තැන්පත් මුදල් සංශෝධනය කිරීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස්දීමට ජනාධිපතිවරයා සහ අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරණයට පක්‍ෂයකින් ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයෙකු සඳහා ඇප මුදල ලක්ෂ 26 දක්වාත් ස්වාධීන ජනපතිවරණ අපේක්ෂකයකු සඳහා ඇප තැන්පතුව රුපියල් ලක්ෂ 31 දක්වා ඉහල නංවා තිබෙනවා.

එමෙන්​ම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයකින් ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයෙකුගේ ඇප තැන්පතුව රුපියල් 11000 දක්වාත් ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු සඳහා ඇප තැන්පතුව රුපියල් 16000 දක්වාත් ඉහල නැංවීමට අනුමැතිය හිමිවුණා.

පළාත්  සභා ඡන්ද විමසීමට පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයකින් ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයකුට ඇප තැන්පතුව රුපියල් 6000 දක්වාත් ස්වාධීන අපේක්ෂක  ඇප තැන්පතුම රුපියල් 11000 දක්වාත් ඉහල නංවා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button